Karina Shaughnessy

@karina-shaughnessy

active 3 years, 3 months ago
0 Dojo Points
Dojo Rank: White Belt